About

International touring company and pioneers of signdance theatre, Signdance Collective are pleased to announce their brand new project: ’The Turtle Trials’.

 

Initially inspired by Dr Suess’ poem ‘Yertle The Turtle’, the project offers a unique opportunity for young people to learn about turtles through sign language, dance, music, scent and storytelling. ‘The Turtle Trials’ is a fully inclusive, interactive and immersive project, designed to help young people learn more about the environment and how we can all engage more positively with it.

 

The project will break down barriers that constrain participation and provide an important access point for all young people (including BME, deaf and disabled people) to enjoy a fun, powerful, exciting and educational experience.

 

The audience will learn about various concepts through a unique fusion of signdance theatre and several languages (Welsh, Spanish, English and International Sign), helping to breaking down communication barriers and open up discussions about where we live and our sense of belonging in a highly visual and inclusive manner.  “We are looking forward to welcoming children and their families across North Wales to the Turtle Trials...the workshops are guaranteed to be fun and a chance to explore the stories of turtles and conservation.” - David Bower

Background & Tour:

The initial research & development for ‘The Turtle Trials’ was supported by Arts Council of Wales in 2017. Working in Bangor, Bethesda, Brynsiencyn, Holyhead and Wrexham, SDC explored the life of turtles and tortoises with a variety of young people, aiming to ultimately engage them in a new signdance theatre project.

 

Now that the R&D stage is complete, SDC will be revisiting some of the places that helped them gain invaluable insight as well as expand to new venues and form new community bonds. The tour will see performances and workshops take place at Ucheldre Centre, Anglesey Sea Zoo, Neuadd Ogwen, BAWSO, Dynamic, Undegun and Wrexfest throughout May, June and July 2018.

Digital Platform & Interaction:

‘The Turtle Trials’ will offer young people a truly innovative way to experience, consider and discuss current environmental issues. This will also be the case online, where the discussion and collective sharing of ideas will continue on the project’s digital platform: theturtletrials.com Here young people will be able to access videos, artwork, stories, articles and more.

 

They will also have the opportunity to submit their own work and have it showcased to others. This space will provide access to millions more people, so that they are able to join in with ‘The Turtle Trials’ no matter where they are.

Contact:

For further information or to get in touch, please visit signdancecollectiveinternational.com or email signdanceco@gmail.com You can also keep up to date with ‘The Turtle Trials’ by following the Signdance Collective Facebook & Twitter.

Cymraeg:
Mae Signdance Collective - cwmni theatr rhyngwladol, ac arloeswyr theatr ddawns “wedi ei harwyddo”, yn falch o gyhoeddi eu prosiect diweddaraf: ‘The Turtle Trials’.
 
Wedi ei ysbrydoli yn wreiddiol gan gerdd Dr Seuss; ‘Yertle the Turtle’, mae’r prosiect yn cynnig cyfle unigryw i bobl ifanc i ddysgu am grwbanod môr drwy iaith arwydd, actio, dawns, cerddoriaeth ac arogl. Mae ‘The Turtle Trials’ yn brosiect holl-gynhwysol, rhyngweithiol ac ymdrochol, wedi’i gynllunio i helpu’n  pobl ifanc ddysgu mwy am yr amgylchedd a sut y medrwn ffurfio cysylltiad mwy positif gyda’r byd o’n cwmpas. Mi fydd y prosiect yn chwalu’r confensiynau sy’n ein rhwystro  rhag  cyfrannu tra yn y theatr, ac yn darparu mynediad a chyfle i bobl ifanc o bob hil a chefndir, byddar ac anabl, i fwynhau profiad hwyliog, pwerus a chyffrous.
Bydd y gynulleidfa yn dysgu am amryw  gysyniadau drwy blethu  theatr “dawns wedi ei harwyddo” gyda sawl   iaith -  Cymraeg, Sbaeneg, Saesneg ac Arwyddo Rhyngwladol.  Pwrpas hyn yw chwalu’n rhwystrau  I gyfathrebu , a hybu sgyrsiau ynglyn a lle rydym ni’n byw a’n synnwyr o berthyn, a’r cwbwl mewn ffordd hynod weledol a chynhwysol.
 
“Rydym ni’n edrych ymlaen at groesawu plant a’u teuluoedd ar hyd Gogledd Cymru i’r ‘Turtle Trials’. Mae’r gweithdai yn siwr o fod yn hwyl, ac yn gyfle i archwilio straeon y crwbanod môr, a chadwraeth” -  David Bower 
Cefndir & Taith:

Cefnogwyd  yr ymchwil a datblygu cychwynol gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2017.   Tra’n gweithio ym Mangor, Bethesda, Brynsiencyn, Caergybi a Wrecsam,  gwnaeth SDC ymchwil i fywyd crwbanod a môr-grwbanod gydag amrywiaeth o bobl ifanc, gan ennyn diddordeb ynddynt mewn  prosiect “dawns wedi ei harwyddo” newydd.

 

Rwan fod y cam ymchwil a datblygu drosodd, mi fydd SDC yn ail ymweld a rhai o’r llefydd fu’n help iddynt ennill dealltwriaeth werthfawr o’r cefndir, gan hefyd ymweld a  lleoliadau newydd a ffurfio cyswllt gyda chymunedau newydd.

 

Bydd y daith yn cynnwys perfformiadau a gweithdai  fydd yn digwydd yng Nghanolfan Ucheldre, Sŵ Môr Môn, Neuadd Ogwen, BAWSO, Dynamic, Undegun a Wrexfest trwy gydol Mai, Mehefin a Gorffenaf 2018. 

Llwyfan Digidol a Rhyngweithio:

Bydd ‘The Turtle Trials’ yn cynnig profiad gwirioneddol arloesol i bobl ifanc, i’w hysgogi i ystyried a thrafod materion amgylcheddol cyfoes. Dyma hefyd fydd yn digwydd ar-lein, lle bydd y drafodaeth a chyd -rannu syniadau yn parhau ar lwyfan digidol y prosiect: theturtletrials.com

 

Ar y safle hwn bydd y bobl ifanc yn cael mynediad i  fideos, gwaith celf, straeon, erthyglau a mwy. Byddant hefyd yn cael y cyfle i gyflwyno’u gwaith eu hunain a’i arddangos i eraill. Bydd y gofod hwn yn darparu mynediad i filiynau mwy o bobl, gan gynnig cyfle iddynt gyfrannu ac ymuno gyda ‘The Turtle Trials’ lle bynnag maen nhw yn y byd. 

Cysylltu:

Am fwy o wybodaeth neu i gysylltu a ni  , ymwelwch a signdancecollectiveinternational.com neu e-bostio signdanceco@gmail.com Hefyd, am y diweddaraf ynglyn a’r ‘Turtle Trials’ dilynwch Signdance Collective ar Facebook & Trydar.

© 2018 Signdance Collective International • Designed by 73 Degree Media

  • facebook-square
  • Twitter Square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now